english version
Strona główna O Zespole Pracownicy Dydaktyka Badania naukowe Osiągnięcia Współpraca

Osiągnięcia

W projekcie "Analiza bezpieczeństwa przesyłu mocy sieciami elektroenergetycznymi 110 kV z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji", projekt badawczy KBN 8T10B 050 09, 1995-97, wykorzystano wielowarstwowe sieci neuronowe do analizy bezpieczeństwa pracy sieci 110 kV, opracowano metodę oceny zagrożeń jakie mogą wyniknąć z planowanych w danej sieci wyłączeń oraz wykonano obliczenia dla sieci rozdzielczej 110 kV Zakładu Energetycznego Wrocław.
W projekcie "Modele matematyczne dużych systemów elektroenergetycznych z elementami przesyłowymi prądu stałego do badania stabilności napięciowej w stanach ustalonych i nieustalonych, projekt badawczy KBN 8T10B 001 08, 1995-97, opracowano deterministyczne i probabilistyczne modele do badania stabilności napięciowej przejściowej i statycznej w oparciu o wartości własne i singularne macierzy stanów.
W kolejnym projekcie, "Struktura układów i jakość regulacji częstotliwości i mocy w warunkach rynkowych w wielkich połączonych systemach elektroenergetycznych, projekt badawczy KBN 8T10B 074 15, 1998-2001, zaproponowano nowe struktury sterowania, porównano kryteria dobroci i metody syntezy układów kierowania oraz przeprowadzono analizę teoretycznych zjawisk we współpracujących systemach elektroenergetycznych z punktu widzenia identyfikacji ich przyczyn.
Istotny był również wkład zakładów w realizację 2. projektów badawczych zamawianych PBZ-09-03 i PBZ-10-03. Ten drugi projekt ("Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach restrukturyzacji gospodarki") był koordynowany przez zespół wrocławski.
Wśród wielu prac wykonanych na zamówienie przemysłu wymienić należy badania zrealizowane w 1997 r na zmówienie Huty Głogów, w których przeprowadzono kompleksową analizę układu zasilania HM "Głogów" z punktu widzenia przepięć, wykonano symulacje przepięć za pomocą propgramu PSCAD/EMTDC, dokonano doboru ograniczników przepięć i nadzorowano ich instalowanie.
W latach 1998-99 we współpracy z Instytutem Energetyki Gdańsk przeprowadzono badania stabilności napięciowej krajowej sieci przesyłowej w ramach projektu finansowanego przez EPRI nt. "Application of FACTS Technology to the Polish Power Grid", Final Report TR-112965, EPRI Project Manager Adapa R., Palo Alto, 1999.
W kolejnej pracy przeprowadzono w 2000 r analizę powstawania przepięć ferrorezonansowych w sieci kopalnianej 6 kV ZG Lubin i zaproponowano środki ochrony, które następnie zostały wdrożone.
Szerokie odzwierciedlenie w badaniach ostatnich lat znalazła problematyka urynkowienia elektroenergetyki. Podjęto próbę określenia efektów współpracy połączonych synchronicznie w ramach UCTE systemów elektroenergetycznych. Opracowano metody oceny korzyści z zawierania różnego rodzaju umów: krótkoterminowych typu "spot", średnio- i długookresowych, tranzytowych, utrzymania różnego rodzaju rezerw itp. Prowadzone prace związane z tworzeniem instrumentów marketingowych, w szczególności: ustalaniem cen energii w warunkach rynkowych, tworzeniem nowych produktów (np. usług systemowych i na rzecz odbiorców energii). Opracowano metodologię segmentacji rynkowej użytkowników energii elektrycznej i segmentacji dla celów taryfowych.
Rozwój procesów urynkowienia energetyki i liberalizacja elektroenergetyki spowodowała konieczność oceny występujących tendencji i ich skutków z punktu widzenia krajowego systemu elektroenergetycznego. Znalazło to swój wyraz w realizacji takich badań jak: optymalizacja struktur przedsiębiorstw energetycznych w warunkach rynkowych, tendencje rozwoju technologii procesów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, kogeneracja), racjonalizacja użytkowania energii, zarządzanie stroną popytowa (DSM), nowe narzędzia badań prognostycznych, zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa w warunkach rynku energii elektrycznej, strategia rozwoju energetyki w skali kraju i regionu dolnośląskiego.

© 2006 Anna Kamińska-Chuchmała   Modyfikacja: R. Łukomski
Ostatnia modyfikacja:  24.04.2014